Městský úřad Březové Hory
povolení staveb pro potřeby horního závodu
(Ze zachovalých zápisů Ant. Šilhána, kronikáře města Březových Hor)

Rok 1879

13. 3. 1879 dáno povolení pro horní ředitelství ke stavbě nové budovy pro těžní stroj s kotelnou, nové těžní věže pro lanové kotouče a budovy pro znamenání horníků  s bytem pro dozorce čp. 291 (důl císaře Frant. Josefa).

Rok 1880
Žádný zápis

Rok 1881

25.4.1881 dáno povolení c.k. hornímu ředitelství ke stavbě přízemního domu s parapety na parc. č. 3114 a 3115 pro úřední obydlí. Stavba dokončena 18.10.1881, dáno čp. 300.
25.4.1881 dáno povolení c.k. hornímu závodu k postavení přízemního domu s parapety na parc. č. 3140 u haldy Anenského dolu na úřednické byty. Stavba dokončena 18.10.1881 a dáno čp. 301.

 

21.9.1881 dáno povolení c.k. hornímu závodu k rozšíření budovy čp. 269 ku praní rud na Vojtěšském dolu.
21.9.1881 dáno povolení c.k. hornímu ředitelství ke stavbě skupiny budov pod haldou Vojtěšskou pro novou úpravnu na mletí rudních odpadků na vlastním pozemku číslo parc. 1448, 1445, 3123 a 3360 a mimo těchto budov pro úpravnu vystavěti též místnosti pro stroje, parní kotle a zásoby topiva, jakož i postavené pece na pálení cihel pro vlastní potřebu této stavby.  Stavby dokončeny 23. ledna 1885, čp. 306 označeny.
22.9.1881 dáno povolení c.k. hornímu ředitelství k přístavbě budovy továrny na drátěná lana k čp.  26 Anenského dolu – čp. 302.

Rok 1882

27.3.1882 dáno povolení ke stavbě přízemní budovy (šlemovny) pod Vojtěšskými mlýny čp. 306 a - (dokončeno 23.1.1885).

Rok 1883

11.6.1883 dáno povolení báň. ředitelství k postavené domu pro úřední byty na náměstí Barrandovu – čp. 318.
11.6.1883 dáno povolení báňskému ředitelství k postavení jednopatrového nárožního domu pro byty úředníků s jedním průčelím na náměstí na východ a jedním průčelím na sever.  Stavba byla dokončena12.7.1884 a dáno čp. 318
(Dodatečně dopsáno) … ještě předtím 8.6.1883 schválen prodej stavebního místa 398,45 m² aneb 110,796 sáhů² z obecní parcely 3998 na náměstí c.k. hornímu ředitelství ke stavbě jednopatrového domu pro úřední byty.
24.7.1883 dáno povolení c.k. hornímu ředitelství k prodloužení prejtovny čp. 298 na haldě \anenského dolu o 15,56 metru – povolení vydalo ministerstvo orby ve Vídni ze dne 8.7.1883.

Rok 1884

13.6.1884 dáno povolení c.k. hornímu ředitelství ke stavbě noclehárny, lázní a 4 dělnických domků na parc. č. 3055/1, 3057 – celkem 1635,65 sáhů² a parcel od Tesky koupených č.p. 3065 a 3066, které obec hornímu závodu odprodala po 1 zl. za sáh².
28.11.1884 dokončeny lázně čp. 322, první část noclehárny a dělnické domky čp. 324, 325, 326 a 327.

Rok 1886

19.6.1886 dáno povolení c.k. hornímu  ředitelství k rozšíření budovy šlemovny Vojtěšských mlýnů, co pokračování domu čp. 264.
19.6.1886 dáno povolení hornímu ředitelství ke stavbě druhé části noclehárny – dokončena 30.12.1886.
19.6.1886 dáno povolení c.k. hornímu ředitelství ke stavbě přízemní budovy pro šlemovnu při Anenských puchýrnách čp. 275. Dokončeno  24.1.1887 a dáno čp. 335.
7.8.1886 dáno povolení hornímu ředitelství ke stavbě přízemní budovy pro parní kotle dolu Prokop, čp. 24 na části 210 sáhů² zahradního pozemku č.parc. 3162 od Petra Brože vykoupenému. Dokončeno 8.2.1888 a dáno čp. 341.

Rok 1887

8.8.1887 dáno povolení c. k. hornímu ředitelství ke stavbě přízemního domu s parapetem, na pozemku parc. č. Kat. 3055, totožně upraveného jako sousední dům čp. 324. Dostavěn 8.11.1887 a čp. 328 označen.  

Rok 1888

19.4.1888 dáno povolení Josefu Dolejšímu, strojníku, povolení k přestavbě staré přízemní budovy čp. 42 až do základů rozbourati a na témž místě ze základů vystaviti novou budovu. Ministerstvo orby v dorozumění s ministerstvem financí zmocnilo báňské ředitelství k prodeji erárního pozemku parc. č. k. 705 (na níž dům čp. 42 stojí) celkem za 60 zlatých.
9.7.1888 dáno povolená c.k. hornímu ředitelství ke stavbě dvou hornických domků na parc. č. 3065 3066 a 3055/1 a 3057. Dokončeny 9.11,1888 a dáno čp. 329 a 330.
26.7.    povolilo min. orby báňskému ředitelství stavbu dvou dělnických domkům na Březových Horách a stavbu druhé kotelny a jedním parním kotlem a stavby nové prejtovny při Mariánském dole.

Rok 1889

28.3.1889 bylo dáno povolení c.k. báňskému ředitelství k přestavbě staré erární prejtovny čp. 154 na dole Marie na byty pro dozorce.

Rok 1890

31.5.1890 bylo dáno povolení báňskému závodu ke stavbě přízemní budovy pro lékaře, kde dříve dům čp. 12 v Prokopské ulici stával.

Rok 1892

22.4.1892 dáno povolení báňskému ředitelství k postavení jednopatrového domu s byty pro dva úředníky v Prokopské ulici – dáno čp. 382.
16.7.1892 dáno povolení báňskému ředitelství ke stavbě přízemní budovy pro strojovnu větráku na Prokopském dole – dáno čp. 435.
5.5.1892 dáno povolení báňskému ředitelství k přístavbě zásobárny čp. 14 zde a přístavbě kanceláří na Anenském dole čp. 27.
5.5.1892 dáno povolení c.k. hornímu ředitelství k přístavbě přízemní budovy Anenské prejtovny na na parc.č.kat. 52/2 nově ze základů k dosavadní prejtovně.1.9.1892 povoleno užívání dokončené přístavby.

Seznam stavebních objektů bez bližších údajů – s datem 1. ledna 1893
48     Obytná budova o dolu císaře Frant. Josefa                                                 čp. 328
49     Lázně pro dělníky                                                                                             322
50     Noclehárny                                                                                                        323
51     Obytná budova pro dva dělníky                                                                        324
52                     »                                                                                                        325
53                     »                                                                                                        326
54                     »                                                                                                        327
55                     »                                                                                                        328
56                     »                                                                                                        329  
57                     »                                                                                                        330
58     Plavírny u Vojtěšských mlýnů                                                                          331
59     Plavírny u Anenského dolu                                                                               335
60     Kotelna  na Prokopském dole                                                                           341
61     Prejtovna na Mariánském dole                                                                         342
62     Obytná budova – dva byty v Prokopské ulici                                                   382
63     Obytná budova pro hornického lékaře                                                              383
64     Hospodářská budova  při domu 383                                                                383a

Rok 1894

7. 7. 1894 dáno povolení c.k. hornímu ředitelství ke stavbě přízemního přístavku prejtovny z bílých cihel na kamenném soklu na nádvoří (na haldě č. Kat. 337) dolu císaře Frant. Josefa s krytinou lepenkovou.

Rok 1895

6. 6. 1895 dáno povolení  c.k. báňskému ředitelství ke stavbě druhého komína pro kotelnu na Prokopském dolu, 32 m vysokého. Stavba dokončena 5. 11. 1895.

Rok 1896

Rok 1897

Rok 1898

23.6.1898 dáno povolení c.k. hornímu ředitelství ke zřízení klenuté podzemní chodby v hloubce 3 metů pod ulicí Třemošenskou z důlní budovy Frant. Josefa čp. 291 do cechovní síně v budově čp. 293. Dokončena 16.8.1898 a 7.10.1898 povoleno používání.

Rok 1899

25.4.1899 povolilo ministerstvo orby báňskému ředitelství přestavbu těžního zařízení na Mariánském dole přeložením těžního stroje do nové, plechem kryté budovy proti šachtě a zřízení nového železného lešení na skřipce.

Rok 1900

Rok 1901

Rok 1902

Rok 1903

Rok 1904

Rok 1905

Rok 1906

Rok 1907

Rok 1908

Rok 1909

Rok 1910

Rok 1911

Rok 1912

12.9.1912 povoleno užívání nové strojovny pro nový těžní stroj na Anenském dole. Dáno čp. 433.

Rok 1913

Rok 1914

17.2.1914 dáno čp. 435 pro budovu strojovny, kompresoru a stroje k pohánění větráků na Prokopském dole.

Rok 1915

Rok 1916

Rok 1917

Rok 1918

Rok 1919

28.11.1919 byla slavnostně otevřena „Sokolovna“ zřízená z budovy čp. 291A, bývalé to prejtovny (přetloukárny) dolu císaře Frant. Josefa, nyní dolu Ševčinského, najaté na dobu 20 roků TJ Sokol, od státního báňského ředitelství v Příbram.

Rok 1920

Rok 1921

Rok 1922

Rok 1923

Rok 1924

Rok 1925

25.8.1925 dala zemská politická správa povolení báňskému ředitelství k postavení 56,2 m vysokého železobetonového komína na Anenském dole.

Rok 1926

25.8.1926 uděleno povolení báňskému ředitelství okresním úřadem v Příbrami povolení k užívání dokončené stavby železobetonového komína 56,2 m vysokého na Anenském dole.

Rok 1927

Rok 1928

Rok 1929

Rok 1930

20.5.1930 dal okresní úřad v Příbrami povolení báňskému ředitelství k přestavbě budovy bývalé kovárny strojních dílen na tovární výrobu drátěných lan zvýšením o jednu etáž.
15.7.1930 dáno okresním úřadem v Příbrami báňskému ředitelství povolení k přestavbě bývalé staré kotelny na novou kotelnu kalorické centrály a ku stavbě nové železobetonové jímky na uhlí o obsahu 60 vagonů. (poznámka – jedná se  zřejmě o  Anenský důl).
25.7.1930 dáno povolení okresním úřadem báňskému ředitelství ke stavbě chladící věže pro kalorickou centrálu na Anenském dole.
28.11.1930 konáno komisionelní řízení okresním úřadem v Příbrami za účelem povolení Josefu Osvaldovi ke zřízení dílny na semílání a zpracování strusky v budově Anenských mačkadel (Plevně), čp. 281.

Rok 1931

2.10.1931 konáno komisionelní řízení za účelem živnostenské kolaudace tovární výroby Josefu Osvaldovi na zpracováním strusky.

Rok 1932

23.5.1932 dokončena stavba chladící věže pro kalorickou centrálu na Anenském dole.
31.5.1932 konáno komisionelní šetření podle nařízení okr. úřadu v Příbrami stran živnostensko-právního povolení ke zřízení instalatérské dílny s elektrickým pohonem Lad. Červenky na Mariánském dole z bývalých stájí hornického závodu.

Rok 1933

20.1.1933 povoleno přemístění strojního zařízení továrny na drátěná lana do budovy bývalé kovárny ve strojnické dílně

Rok 1934

Rok 1935

Rok 1936

Rok 1937

Rok 1938

Rok 1939

5.12.1939 konáno komisionelní řízení, nařízené okresním úřadem v Příbrami, za účelem povolení  ke zřízení 6 dělnických bytů v budově bývalé cechovny čp. 193 na dole Ševčínském, a 4 bytů v budově bývalých dělnických lázní čp. 322 na Březových Horách.

Rok 1940

2.4.1940 výměrem okr. úřadu v Příbrami povoleno báňskému ředitelství na adaptaci domku na dvoře domu čp. 383 na pozemku č. kat. 101/2 v Mariánské ulici na byt pro zaměstnance závodu.
16.2.1940 dáno státnímu báňskému ředitelství povolení k užívání bytu o 2 místnostech, upraveného z bývalého skladiště na stav. parcele č. kat. 36, při Anenských mačkadlech čp. 281 (Plevně).
10.7.1940 konáno komisionelní šetření nařízené okresním úřadem v Příbrami za účelem povolení adaptace bývalé strojovny kompresoru na Mariánském dole, na 3 byty.

29. 10. 2018 – Jan Fára

Návštěvy stránek

Dnes 3

Včera 11

Za týden 62

Za měsíc 357

Celkem 51612

Currently are 6 guests and no members online

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com